تریبون گلایه‌های فولادی!
نگاهی به همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران؛

تریبون گلایه‌های فولادی!

در ترافیک برگزاری گردهمایی‌های زمستانی بخش صنعت کشور و در اولین روزهای بهمن ماه، دهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران، به همت گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، مطابق معمول سال‌های گذشته برگزار شد. همایش دو روزه‌ای که نشست‌ها و میزگردهای آن در سال‌های اخیر به محلی برای طرح و بررسی مباحث و چالش‌های جدی صنعت فولاد کشور بدل شده و با توجه به سابقه 10 ساله آن مورد استقبال فراوان فعالان این عرصه و همچنین اصحاب رسانه قرار گرفته است.

به گزارش «فلزات آنلاین»، دهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران، در اول و دوم بهمن ماه امسال، با فاصله چند هفتهای از نمایشگاه متافو و تنها چهار روز پس از مراسم اختتامیه جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در حالی برگزار شد که تداخل زمانی یک روزهای نیز با نمایشگاه فلزات غیرآهنی داشت. مراسم افتتاحیه با اندکی تاخیر در مرکز همایشهای صدا و سیما آغاز شد و پس از مقدمات و معرفی سخنرانان، سروش فولادچی دبیر همایش و مدیر امور همایشهای گروه رسانهای دنیــای اقتصــاد و علیرضــا بختیاری، مدیرمسئــول گروه رسانهای دنیـــای اقتصــاد به خوشامــدگویی و معرفی برنامهها و اهداف همایش دهم پرداختند. از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه، محمد ابکا مدیــرعامل شرکت مهندسی بینالمللــی فولادتکنیک، خداداد غریبپور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معــادن و صنــایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان بودند.

نکته جالب توجه دیگر در این مراسم حضور نیافتن رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت علیرغم اعلام قبلی بود.

هدفگذاری ۱۴۰۴ نیاز به بازنگری دارد

مدیرعامـــل شرکــت مهنـــدسی بیـــن المللی فولادتکنیـــک در مراســم افتتـــاحیه همــــایش صنعــــت فولاد و سنــگآهن یکی از سخنرانــــان اصلی این همایش بود.

محمد ابکا در سخنان خود با اشاره به کاهش واردات کشور در حوزه فولاد، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ حدود ۹ میلیون تن صادرات داشتهایم که 5.5 میلیون تن آن فولاد خام بوده و پیشبینی ما این است که این میزان در سال 1398 به بیش از ۱۰ میلیون تن خواهد رسید که 6.5 میلیون تن آن را فولاد خام تشکیل میدهد.

ابکا همچنین با ذکر این نکته که در سال ۱۴۰۴ زیرساختهای مناسب صنعت فولاد در کشور وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: در سند چشمانداز سهم ۴ درصدی از صادرات جهانی برای کشور هدفگذاری شده است اما در عین حال شاهد هستیم که در سالهای 1396 و 1397، ارزش افزوده در تمامی بخشها به جز بخش معدن، کاهش چشمگیر داشته است.

مدیرعامــل شرکـــت مهنـــدسی بیــنالمللی فولادتکنیک در پایان با اشاره به رتبه کشور در حوزه کسب کار جهانی که در بین ۱۹۰ کشور دنیا، ۱۲۷ است، تصریح کرد: ما در بحث تولید فولاد بـــه 70 درصـــد اهــداف سنــد چشمانـــداز رسیدهایم ولی در حمل و نقل و سایر زیرساختها همچنان عقب هستیم و از ظرفیتهایی مثل بنادر تجاری خود، به صــورت کافی استفـــاده نمیکنیم؛ بنابراین با توجه به عدم همخوانی توسعه فولاد نسبت به سایر برنامهها، به نظر میرسد باید اهداف را برای موعد ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داد.

 

باید به طرح جامع فولاد عمل کنیم

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی سخنران دیگر همایش بود. بهرام شکوری در سخنان خود درباره ذخایر موجود سنگآهن در کشور هشدار داد.

شکـــوری اظهــار داشــت: اگــر با ظرفیـــت ۸۰درصد کنونی صنعت فولاد بدون افزایش ذخایر عمل کنیم، از ۱۴۰۴ به بعد تا ۱۹ سال سنگآهن داریم.

وی افــزود: اگــر سالانه ۱.۵ درصـــد افزایــش ذخایــر داشته باشیم تا ۲۷ سال بعـد از ۱۴۰۴ در کشــور سنگآهن خواهیم داشت.

رئیــس کمیسیــون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: اگر طرح ۲۰میلیون تن را به سمت سواحل جنوبی ببریم، بیش از 30 سال پــس از ۱۴۰۴ مشکل سنــگآهن نخواهیم داشت ضمن اینکه در این سناریو مشکل کمبود آب هم برطرف میشود.

شکوری همچنین درباره مدیریت مصرف آب در صنعت یادآور شد: کشور ما کمآب است؛ بنابرایــن علیرغم اینکـــه بیشتــرین مصرف و هدررفــت آب کشور در کشــاورزی است، این شرایط ایجاب میکرد تا صنعت فولاد با میزان ۲درصد مصرف آب کشور، مدیریت در این مورد را انجام دهد.

وی در این مورد خاطرنشان کرد: در صنعت فولاد برنامههای تدوین شده و برای مدیریت مصرف آب، آن را از هرمزگان به مرکز کشور انتقال خواهند داد.

شکوری همچنین تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف این صنعت باید به طرح جامع فولاد عمل کنیم و امیدواریم در راستای تحقق اهداف این طرح، صدور دستورالعملها و بخشنامههای مداوم در این حوزه کاهش پیدا کند.

 

برنامه ما رسیدن به فرآیندسازی است

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه یکی دیگر از سخنرانان نوبت صبح همایش صنعت فولاد و سنگآهن بود.

حمیدرضا عظیمیان در صحبتهای خود با تاکید بر لزوم توجه به دانش جدید در صنعت فولاد کشور گفت: در سالهای آینده درخواست فولادهای خاص به ۳۵ درصد میرسد و باید به فکر تولید این محصولات باشیم؛ ما اگر بخواهیم با قدرت در بازار فولاد حضور داشته باشیم، باید به سمت تکنولوژیهای جدید برویم.

عظیمیان توجه به سه موضوع صادرات، بومیسازی و مسائل زیست محیطی را به عنوان الزامهای صنعت فولاد در سالهای آینده برشمرد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، با توجه به میزان مصرف داخلی، صادرات برای ما یک الزام است و بومیسازی که با توجه به تحریمها، بقای ما را تضمیـــن میکنــد و همچنیـــن مسائـــل زیست محیطی، الزامهای دیگر صنعت فولاد هستند.

وی از تکمیل طرح نورد گرم دو فولاد مبارکه به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای این شرکت یـــاد کــرد و درباره هدفگذاریهـــای آتی این مجموعــه ابراز کــرد: در حــال حاضــر نقشه راه تکنولوژ شدن فولاد مبارکه را کامل کردهایم و برنامـــه ما گـــذر از قطعـــهسازی و رسیـــدن به فرآیندسازی است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در خصوص انتقادهایی که به این شرکت به دلیل ورود به بخش معدن شده است نیز بیان کرد: ما با توجه به چالش کمبود مواد اولیه، معاونت معدن را در فولاد مبارکه ایجاد کردیم و به ناچار به حوزه معدن ورود کردیم.

وی گفت: فولاد مبارکه تحت شدیدترین تحریمها است و درخواست میکنم که برای عدم توازن حرکت زنجیره فولاد کشور راهکاری اندیشیــده شــود و از نهادهـــای ذیربــط نیــز خواستار همکاری هستیم.

مسیر درست را انتخاب کردهایم!

رئیـــس هیئـــت عامـــل ایمیــدرو، از آخریــن سخنرانان نوبت صبح همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران بود که بیشتر به اهمیت صنعت فولاد کشور از نظر استراتژیکی پرداخت.

خداداد غریبپور گفت: تحریمهای جدید آمریکا، صادرات فولاد کشور را هدف قرار داده چون برای کشور ارزآوری داشته است.

غریبپور در مورد اهمیت صنعت فولاد در جهان خاطرنشان کرد: در جهان حدود ۶ میلیون نفر به طور مستقیم در صنعت فولاد اشتغال دارند و نقش این صنعت در رشد و توسعه بسیار بالا است و به طور مثال، کشور چین در حال حاضر ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت مازاد ایجاد کرده است که این موضوع نشان از اهمیت این صنعت در جهان دارد.

وی در مورد سیاستگذاریهای ایمیدرو در صنعت فولاد عنوان کرد: ما متناسب با دنیا مسیر درستی را انتخاب کردهایم و در عین حال باید به سمت تولید فولاد پیشرفته حرکت کنیم.

غریبپور ادامه داد: ایمیدرو به عنوان یک سازمـــان توسعـــهای افزایــش سرمایــه را برای بنگاههــای بزرگ مــدنظر قـــرار داده اســـت به طوریکــه هفتـــه گذشتــه دو افزایـش سرمایـــه سنگین در فولاد مبارکه و شرکت ملی مس داشتهایم که البته فولاد مبارکه با توجه به اینکه همین امسال ۱۵ هزارمیلیاردتومان سود خواهــد داشت، باید از الان بــه فکــر افزایـــش سرمایه بعدی باشد.

وی در این مورد تاکید کرد: افزایش سرمایه بایــد در مسیــر توسعه باشد و این یک رویکــرد جدی برای ایمیدرو است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه تمام برنامهها در حوزه صادرات، باید در جهت تسهیل این امر باشد، خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که این صنعت را یکپارچه ببینیم و تصمیماتی که میگیریم باید با مشارکت و مشورت همه بخشها باشد.

یک نشست چالشی!

یکی از بخشهای جذاب همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن در این دوره، میزگرد «تعامــل متقابـــل دو حــوزه سنگآهــن و فــولاد، همافزایی و چالشها» بود که در سالن خواجه نصیر مرکز همایشهای صدا و سیما برگزاری شد.

مصطفی موذنزاده، جعفر سرقینی معاون امور معــادن و صنــایع معدنــی وزارت صمــت، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، محمــود نوریــان مدیـرعامــل چادرملـو، منصــور یـــزدیزاده مدیــرعامــل ذوب آهــن اصفهــان و مهــرداد اکبریــان رئیــس انجمــن سنگآهــن از اعضای این نشست بودند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان: بقای زغالسنگ ایران وابسته به ذوب آهن اصفهان است

منصور یزدیزاده در نشست تعامل دو حوزه سنگآهن و فولاد، گفت: ما در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستیم و این در حالی است که اگر شرکت ذوب آهن به هر دلیلی نتواند به فعالیت ادامه دهد، زغالسنگ کشور کاملا از بین میرود.

وی گفت: در حال حاضر ذوب آهن اصفهان نه تنها مانند شرکتهای فولادی دیگر از یارانه گاز کشور استفاده نمیکند بلکه حتی با خرید زغالسنگ، به نوعی به دولت یارانه نیز میدهد اما در تامین مواد اولیه به شدت دچار مشکل است.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه: دپوی مواد اولیه ما به اتمام رسیده است

حمیدرضا عظیمیان نیز در نشست تعامل دو حوزه سنگآهن و فولاد گلایههای مشابهی در مورد تامین مواد اولیه برای خطوط تولید فولاد مبارکه داشت.

وی در این مورد گفت: در حال حاضر، بخش معدن به سمت فولادسازی پیش رفته است و سنگآهــن تولیـــدی خــود را نیــاز دارد و دســت فولادسازها از مواد اولیه خالی مانده است و به همین دلیـل، دپوی مواد اولیه فولاد مبارکه که طی ۱۰ سال به دست آمده بود، به خاطر جبران کمبود این مواد، مصرف شده است.

عظیمیان ورود فولادسازان به حوزه معدن را به همین دلیل دانست و عنوان کرد: در صورتی که وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، سال آینده به دلیل کمبود مواد اولیه و خالی شدن دپو، باید به اجبار تولید را کاهش دهیم.

مدیرعامل فولاد مبارکه در این مورد توضیح داد: ما امسال ۸.۷ میلیون تن تولید داریم در حالی که ظرفیت ما ۱۰.۲ میلیون تن است و با توجه به شرایط موجود، سال آینده تولید ما به حدود ۸.۲ میلیون تن تنزل مییابد و ضرر آن متوجه صنعت کشور است.

وی مشکل فعلی اصلی فولاد مبارکه را کمبود مواد اولیه دانست و گفت: ما حتی تا سه سال آینده الکترود مورد نیاز خود را نیز خریداری کردهایم ولی برای تامین سنگآهن مشکل جدی داریم.

مدیرعامل شرکت چادرملو: فولادسازان نمیخواهند خصوصیسازی را قبول کنند

محمود نوریان نیز در این نشست، به عنوان نماینده یکی از دو شرکت معدنی بزرگ کشور در حوزه تولید سنگآهن دیدگاههای خود را در این باره مطرح کرد.

وی گفت: در گذشته به بخش معدن ظلم زیادی انجام شده است و پس از مدتها این بخش برای سودآوری و بقا به بخش خصوصی رفـــت ولـــی گویـــا فولادســـازان نمیخواهنــــد خصوصیسازی را بپذیرند.

نوریــان یــادآور شـــد: در حالی کــه کشـــور ۹.۸میلیون تن کمبود گندله دارد، چرا اجازه نمیدهند ما گندله تولید کنیم؟! به نظر میرسد دلیل اصلی این کار این است که فولاد مبارکه بدون کنسانتره نماند!

مدیرعامل چادرملو در این مورد یادآور شد: کیفیت کنسانتره چادرملو بسیار بالاتر از سایر شرکتها است و فولاد مبارکه میخواهد همه کنسانتره خود را از ما تامین کند؛ درحالی که اگر بخشی از نیاز خود را از شرکتهای دیگر تامین کند، مشکلی برای مواد اولیه نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: به نظر میرسد فولادسازان نمیخواهند خصوصیسازی را قبول کنند، در حالی که اگر این اتفاق بیفتد، قیمتها باید به صورت رقابتی در میآید.

نوریان ضمن تاکید بر این نکته که باید به همه فعالان صنعت فولاد به یک چشم نگاه شود، گفت: چرا هر نهاد بیربط به صنعت فولاد، میتواند مجوز فولادسازی بگیرد ولی چادرملو و گلگهر از این کار منع میشوند؟! اگر ظرفیت فولادسازی اشباع شده است، نباید فقط منع برای چادرملو و گلگهر باشد.

معاون وزارت صمت: صادرات سنگآهن حفظ بازار نیست

جعفر سرقینی نیز که به عنوان نماینده وزارت صمت در این نشست حضور داشت، موضوع مواد اولیه فولادسازی را از منظری دیگر مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: نمیتوان عدم صادرات سنگآهن را از دست رفتن بازار دانست؛ زیرا همین امروز میتوان به راحتی برای ۳۰ میلیون تن سنگآهن، در چین بازار پیدا کرد ولی برای فروش یک میلیون تن شمش فولاد به مشکل بر میخوریم.

سرقینی عنوان کرد: باید به این سمت برویم که ارزش افزوده ایجاد و از انحصارطلبی در معادن جلوگیری کنیم.

معاون وزارت صمت تاکید کرد: بعد از سال 1392 هیچ مجوزی برای فولادسازی ارائه نشده است و مجوزهایی که اشاره میکنند، پیش از سال 1392 ارائه شده است.

ژن ما دولتی است!

مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش دیگری از این نشست خطــاب بـــه مدیرعامـــل چادرملو گفت: اینکه تصور کنیم و بگوییم خصوصی هستیم، درست نیست؛ شاید شکل شرکتهای معدنی خصوصی شده باشد ولی ژن آنها دولتی است! همه این شرکتها از امکاناتی استفاده میکنند که دولت در اختیار آنها گذاشته است.

وی در این باره عنوان کرد: حقیقت این است که ما همه در یک کشتی نشستهایم و باید همه جوانب را در نظر بگیریم. باید در صنعت فولاد، منافع ملی کشور در نظر گرفته شود و نباید به این موضوع به صورت شخصی نگاه شود.

صدور آن مجوزها غلط بوده است!

بالا گرفتن بحث میان نمایندگان بخش معدن و فولادسازان در نشست تعامل دو حوزه سنگآهن و فولاد موجب شد تا رئیس هیئت عامل ایمیدرو که قبلا سخنرانی خود را انجام داده بود، مجددا پشت تریبون بازگردد و یک سخنرانی کوتاه خارج از برنامه انجام دهد.

خداداد غریبپور در سخنان خود، با اشاره به گفــتوگوهـــای انجــام شده در ایـن نشســت گفت: ما در حال حاضر سنگآهن را خیلی پایینتر قیمت آزاد میفروشیم و این کار با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور انجام میشود و خوب میدانید که اگر قیمتها از ابتدای زنجیـــره آزاد شـــود، مــا تــا آخـــر زنجیـــره دچــار مشکلات جدی میشویم.

غریبپور با اشاره به صحبتهای مدیرعامل شرکــت چادرملــو عنـــوان کــرد: اگر یک نهـــاد غیرمرتبط، با فشار سیاسی مجوز گرفته، کار غلطی بوده و توجیهی برای مجوز گرفتن بقیه ندارد؛ ما نباید کار غلط را با یک کار غلط دیگر پاسخ دهیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با ذکر این نکته کـــه کشـــور در شرایـــط کنـــونی به مــواد اولیــه فولادسازی نیاز دارد تصریح کرد: در این شرایط احداث فولادسازی در منطقهای مثل سنگان خیانت به صنعت فولاد کشور است.

وی در پایـــان با تاکیـــد بر لـــزوم نیازسنــجی دقیق در مورد ظرفیتها و نیازهای صنعت فولاد کشور گفت: نیاز به اصلاح قوانین در این زمینه احساس میشود.

نوبت عصر روز اول

همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران در نوبت عصر روز اول با چند سخنرانی و برگزاری میزگرد ادامه یافت. این بخش با سخنرانیهای افرادی از جمله مهدی کرباسیان رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو، یحییآلاسحاق رئیس هیئت مدیره هلدینگ گسترش صنایع معــدنی کـــاوه پــارس و آقای  Han Dongرییس دانشکـــده علـــوم و مهندسی مـــواد دانشگـــاه شانگهای آغاز شد.

به «طرح جامع دو» بیندیشیم!

رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو اولین سخنران نوبت عصر روز اول همایش بود.

مهدی کرباسیان در سخنان خود با انتقاد از بخشنامههــای متعــدد و خلقالســاعه در حوزه فـــولاد کشـــور گفـــت: اگـــر دستــورالعمـــلهـــای خلقالساعه نبود، صادرات ما حتـــی با وجــود تحریمها بیش از این بود.

وی با اشاره به این موضوع که کشور تا سال ۱۴۰۴ به میزان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد میرسد، عنوان کرد: بیشترین هدفگذاریهای موفق در کشور، در حوزه صنعت و معدن بوده که صنعت فولاد بیشترین نقش را در آن داشته است.

کرباسیان در این مورد افزود: صنعت فولاد با وجود اینکه سه بار مورد تحریم قرار گرفته، همچنان در مسیر خود در حال حرکت است و برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت، به بهرهوری، قیمت تمام شده و جذب سرمایهگذاری توجه کرده و تمرکز ویژهای روی اکتشاف داشته باشیم.

رئیس سابق هیئت عامل ایمیدرو با تاکید بر این موضوع که دیگر معدن بزرگ روباز در کشور وجود ندارد ابراز داشت: پیشنهاد و تاکید من پیش رفتن به سوی معادن عمقی است که این امر تنها با حمایت ایمیدرو امکانپذیر است.

وی همچنین توصیه کرد فعالان فولاد جلوی فشارهای سیاسی بایستند و تصریح کرد: از این به بعد به طرح جامع دو بیندیشید و مسیر را بعد از تولید ۵۵ میلیون تن را در نظر بگیرید.

برای اقتصاد، متر اقتصادی لازم است

در ادامه سخنرانیهای نوبت عصر، رئیس هیئت مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به ایراد سخنرانی پرداخت.

یحیی آل اسحاق در سخنان خود با انتقاد از اقتصاد سیاستزده، عنوان کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید اقتصاد را با متر اقتصاد بسنجیم نه متر سیاسی؛ تقاضای من از دولت این است که لااقل برای یک دوره اقتصاد را از سیاست منفک کنند.

وی افزود: باید منافع همه بخشها در صنعت در نظر گرفته شود و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بخش معدن از سود خود صرف نظر کند تا فولادسازان به منفعت برسند؛ در نظر نگرفتن توسعه و سودآوری بخش معدن در صنعت فولاد باعث مشکلات جدی در سالهای آینده میشود.

رئیس هیئت مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس تاکید کرد: صنعت فولاد باید خود مشکلات خود را حل و فصل و بخشهای مختلف باید تضاد منافع را مدیریت کنند؛ این مشکلات اقتصادی در صنعت اگر مدیریت نشوند، مشکلات بزرگتری را در آینده نزدیک در پی خواهند داشت.

میزگردی برای بررسی مهمترین مسائل روز صنعت فولاد

یکی دیگر از بخشهای همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران، میزگرد بررسی مهمترین مسائل روز صنعت فولاد و صنایع وابسته بود که در نوبت عصر روز اول همایش، برگزار شد. این میزگرد با حضور خداداد غریبپور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، داریوش اسماعیلی رئیس سازمان مهندسی معدن ایران، سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تشکیل شد.

البته جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنـــایع معـــدنی وزارت صمـــت و حامـــد سلطانینژاد مدیرعامـــل بـــورس کالا علیـــرغم اعلام قبلی، در این میزگرد حضور نیافتند.

ما به دنبال کیفیت هستیم

خداداد غریبپور در میزگرد بررسی مهمترین مسائل روز صنعت فولاد و صنایع وابسته اظهار داشت: ما بیش از اینکه به دنبال افزایش کمیت تولید باشیم، به دنبال افزایش کیفیت تولید هستیم؛ ما باید به دنبال تولید فولادهای پیشرفته باشیم و خود را به کشورهای پیشرفته در این زمینه برسانیم.

وی دربــــاره مفهــــوم خـــامفروشـــــی در بخشنامههای ایمیدرو تصریح کرد: منظور از خامفروشی بیش از آن که یک کلمه مطلق در فرهنگنامه باشد، یک اصطلاح است و منظور آن فروش سنگآهن، گندله و کنسانتره است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که آیـــا صــادرات فـــولاد خام، مصـــداق خامفروشی نیست، یادآور شد: فروش فولاد خام نیز ایدهآل ما نیست و ترجیح میدهیم به تولید و فروش محصول نهایی برسیم اما تصمیمگیری در این موارد بسته به شرایط و امکانات تولید ما تعیین میشود.

تامین مواد اولیه برای داخل اولویت دارد

داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز در این نشست درباره سیاست دولت درباره صدور یا عدم صدور مواد خام معدنی عنوان کرد: تامین مواد اولیه برای آن دسته از صنایع معدنی که امروز به امید تامین مواد اولیه از داخل کشور وارد این عرصه شدهاند، باید انجام شود.

وی در عین حال یادآور شد: باید زمینهسازی در صنعــت به نحــوی باشـد کــه تولیــدکننـــده احســاس کنــد تولیــد محصــول نهایی به نفـع اوست و وارد زنجیره شود.

اسماعیلی تصریح کرد: ما نمیتوانیم تولید را بر این مبنا بگذاریم که اگر مواد اولیه در کشور به اتمام رسید، به سراغ واردات میرویم و توجیه آن را نیز استراتژی ژاپن در تولید فولاد قرار دهیم. سرمایهگذار ما بر اساس تامین مواد اولیه از داخل برنامهریزی کرده و این موضوع را نباید با صنعت فولاد ژاپن که برنامهریزی خود را از ابتدا بر مبنای واردات مواد اولیه قرار داده، مقایسه کرد.

روز دوم؛ کمرنگتر و تخصصیتر

دهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران در روز دوم نیز با تشکیل یک میزگرد و سه کارگاه تخصصی ادامه یافت که اگرچه مخاطبان کمتری را نسبت به روز اول به محل برگزاری کشاند، ولی به عقیده اکثر شرکتکنندگان، از نظر محتوایی بسیار مفید بود.

صادرات، چالشهای داخلی و بینالمللی

میزگـــرد صـــادرات، چالشهـــای داخلـــی و بیــــنالمللی به عنـــوان اولیـــن نشســـت روز دوم همایـــش، در سالـــن خواجـــه نصیـــر مرکـــز همایشهای صدا و سیما برگــزار شد. اعضــای حاضــر در این نشســت، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایــران، محســـن جلال پور رئیــس پیشین اتاق بازرگــانی و علی شکرریـــز مدیرعامــل شرکــت پارس دیبا بنیان بودند که هریک از منظری متفاوت بحث صادرات صنایع فولادی کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: دولت و وزارت صمت هیچگاه با صـــادرات در حـــوزه صنعـــت فــولاد مخالـــف نیستنـد بلکه اعتقاد دارند که صـادرات ما باید به سمت ارزش افزوده برود.

وی افزود: با روندی کـــه در حـــوزه صـــادرات شکـــل گرفتـــه بـــود، مسیـــر معکوس شــده بود و مـــا مواد بــا ارزش افــزوده پاییــن صــادر میکردیــم و در مقابــل تجهیزاتی با ارزش افــزوده بالا به کشــور وارد میشـــد؛ در ایـــــن شـــرایــط، ارزش افـــزوده در صــادرات ایــــن صنعــت به میانگیـــن پاییـــن‌تـــر از 400 دلار رسیــده بــود در حـــالی که ایــن رقم در بحــث واردات از 1200 دلار فراتر میرفت.

مدرس خیابانی در این خصوص عنوان کرد: فولادساز داخلی ما در حالی از که از کمبود مواد اولیه رنج میبرد، میدید که مواد اولیه در جاده برای صادرات حمل میشود و سعی ما در اصلاح این روند بود.

چند کارگاه تخصصی

در روز دوم همایش علاوه بر برگزاری میزگرد صادرات، چالشهای داخلی و بینالمللی در تالار اصلی، چهار کارگاه تخصصی نیز توسط شرکت بینالمللی فولادتکنیک و شرکت فولاد مبارکه در سالنهای فرعی برگزار شد تا بار علمی روز دوم همایش بیشتر شود.

علاوه بر این نمایشگاهی نیز در بخش جانبی همایش چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران برپا شــــده بود که اگرچه شور و حال نمایشگاههای بازدیـــد عمومی صنایع فلزی را نداشت ولی فرصتی را فراهم کرد تا فعالان این حوزه به دور از دغدغههای عمومی نمایشگاهی، به تبادل اطلاعات و مشورت با یکدیگر در این حوزه بپردازند.

در نهایت دهمین همایش و نمایشگاه چشمانداز صنعت فولاد و سنگآهن ایران، با اهدای تندیس یادبود به شرکتهای حاضر در نمایشگاه به کار خود پایان داد.

گزارش: پیمان صفردوست

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
فلزات و مواد- فارسی
گل گهر
مطالب مرتبط
رکورد موفقیت‌آمیز تعویض ریل در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به نفع هیچکس نیست
سنسورهای تشخیص سرباره بومی‌سازی شد
رکورد تولید چدن مذاب شکسته شد
وجود برنامه در سایه تاثیر FATF
بومی‌سازی دریچه کشویی پاتیل‌های فولاد برای نخستین‌بار
چه چیزی را نمایش می‌دهیم؟!
رشد 31 درصدی EPS برای سهامداران
نیازی به واردات ریل نداریم
ذوب آهن اصفهان اسطوره‌ای در صنایع کشور
گل‌گهر در تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن، از برنامه جلوتر است
سیاست وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن جواب داده است
۹۷۰ کیلومتر خط آهن به بهره‌برداری رسید
ثبت دو رکورد جدید در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه
بومی‌سازی در قاب فولادی!
باید نمایشگاه‌های فولادی را جدی بگیریم
نقطه قوت یک نمایشگاه، شرکت‌کنندگان جدید آن است
دستاوردهای یک نمایشگاه تمام فلزی!
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
همایش فلزات غیر آهنی دنیای اقتصاد
نمایشگاه متافو
نمایشگاه ماینکس و آیمت
همایش استیل پرایس
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی‌امین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی‌امین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی‌امین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و بیست و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و نهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و بیست و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و هشتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و بیست و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و بیست و هفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد.هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: