جهش «فخوز» در فروش هفت ماهه نسبت به سال گذشته
بررسی عملکرد فولاد خوزستان در هفت ماهه نخست سال 1399؛

جهش «فخوز» در فروش هفت ماهه نسبت به سال گذشته

شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه نخست سال جاری موفق شد 150 هزار و 729 میلیارد و 883 میلیون ریال درآمد کسب کند که بیانگر رشد 70 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت فولاد خوزستان طی مهر ماه سال جاری با توجه به تقاضای خوب بازار داخلی توانست سه هزار و 700 میلیارد تومان فروش داشته باشد که این میزان فروش برای فولاد خوزستان طی یک ماه بی‌سابقه بوده است. همین امر، فروش هفت ماهه این شرکت را از 15 هزار میلیارد تومان فراتر برده است.

رشد 16 درصدی تولید اسلب فولاد خوزستان

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانست در هفت ماه نخست سال جاری یک میلیون و 414 هزار و 344 تن بیلت و بلوم تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد افت دارد. فولاد خوزستان طی همین مدت در سال گذشته توانسته بود یک میلیون و 455 هزار و 738 تن بیلت و بلوم تولید کند.

«فخوز» در هفت ماه ابتدایی سال جاری 862 هزار و 39 تن اسلب تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 16 درصدی همراه است. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال قبل 742 هزار و 153 تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه نخست سال 1399 سه میلیون و 662 هزار و 305 تن گندله تولید شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود یک درصد افت دارد. فولاد خوزستان در هفت ماه ابتدایی سال قبل سه میلیون و 720 هزار و 948 تن گندله تولید کرده بود.

مجموع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در هفت ماه نخست امسال به دو میلیون و 276 هزار و 383 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در هفت ماه نخست سال 1398 توانسته بود دو میلیون و 197 هزار و 891 تن محصول تولید کند.

رشد 6 درصدی فروش «فخوز» در بازارهای داخلی و صادراتی

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت فولاد خوزستان توانست در هفت ماه نخست سال جاری 794 هزار و 4 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد دارد. فولاد خوزستان در سال گذشته طی همین مدت موفق شد 654 هزار و 628 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

«فخوز» در هفت ماه ابتدایی سال جاری 564 هزار و 57 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه نخست سال قبل 458 هزار و 163 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان طی هفت ماه ابتدایی سال جاری موفق به فروش 254 هزار و 216 تن گندله در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 80 درصد افزایش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، 141 هزار و 54 تن گندله در بازار داخلی فروخته بود.

همچنین در شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه نخست سال جاری، 21 تن ورق و دو هزار و 138 تن آهن اسفنجی در بازار داخلی فروخته شد.

مجموع فروش داخلی فولاد خوزستان طی هفت ماه نخست سال جاری به یک میلیون و 614 هزار و 436 تن رسید که در مقایسه با سال گذشته 28 درصد رشد دارد. این شرکت طی هفت ماه نخست سال 1398، توانسته بود یک میلیون و 253 هزار و 845 تن محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه ابتدایی سال 1399 موفق به فروش 619 هزار و 212 تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افت دارد. فولاد خوزستان سال گذشته طی هفت ماه نخست سال قبل توانست 840 هزار و 426 تن بیلت و بلوم را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

«فخوز» در هفت ماه نخست امسال 258 هزار و 400 تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد رشد دارد. این شرکت سال گذشته طی همین مدت، 243 هزار و 250 تن اسلب صادر کرده بود.

فولاد خوزستان طی هفت ماه اول سال جاری توانست پنج هزار و 863 تن ورق فولادی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند که در مقایسه با سال قبل 67 درصد افت نشان می‌دهد. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال 1398 توانسته بود 18 هزار و 248 تن ورق را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

مجموع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه ابتدایی سال جاری به 883 هزار و 478 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش دارد. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال گذشته توانسته بود یک میلیون و 101 هزار و 924 تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

مجموع فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در هفت ماه نخست امسال به دو میلیون و 497 هزار و 914 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 6 درصدی است. این شرکت در هفت ماه نخست سال 1398 توانسته بود دو میلیون و 355 هزار و 769 تن محصول بفروشد.

رشد 106 درصدی درآمد حاصل از فروش داخلی

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در هفت ماه نخست سال جاری از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 50 هزار و 433 میلیارد و 813 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد رشد دارد. فولاد خوزستان در سال گذشته طی همین مدت توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 24 هزار و 492 میلیارد و 217 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«فخوز» در هفت ماه ابتدایی سال جاری 36 هزار و 715 میلیارد و 438 میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه نخست سال قبل 17 هزار و 863 میلیارد و 321 میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان طی هفت ماه ابتدایی سال جاری موفق به کسب درآمد سه هزار و 21 میلیارد و 213 میلیون ریالی از گندله در بازار داخلی شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 134 درصد افزایش یافته است. این شرکت طی همین مدت در سال گذشته، یک هزار و 289 میلیارد و 798 میلیون ریال درآمد از فروش گندله در بازار داخلی کسب کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه نخست سال 1399، با فروش آهن اسفنجی 45 میلیارد و 674 میلیون ریال و ورق فولادی دو میلیارد و 119 میلیون ریال درآمد در بازار داخلی حاصل شد.

مجموع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی هفت ماه نخست سال 1399 به 90 هزار و 218 میلیارد و 261 میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به سال گذشته 106 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه اول سال قبل توانسته بود 43 هزار و 645 میلیارد و 336 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان طی هفت ماه ابتدایی سال 1399 موفق به کسب درآمد 42 هزار و 684 میلیارد و 957 میلیون ریال از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزایش داشته است. فولاد خوزستان طی هفت ماه نخست سال قبل درآمد 34 هزار و 402 میلیارد و 45 میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

«فخوز» در هفت ماه ابتدایی امسال موفق شد 17 هزار و 409 میلیارد و 427 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 85 درصد رشد دارد. این شرکت در سال قبل توانسته بود 9 هزار و 379 میلیارد و 158 میلیون ریال از فروش اسلب در بازارهای صادراتی درآمد کسب کند.

در فولاد خوزستان طی هفت ماه نخست سال جاری 417 میلیارد و 238 میلیون ریال از فروش ورق فولادی در بازارهای صادراتی درآمد حاصل شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد کاهش داشته است. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال گذشته توانسته بود درآمد یک هزار و 40 میلیارد و 118 میلیون ریالی از صادرات ورق فولادی داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان توانست در هفت ماه نخست سال جاری 60 هزار و 511 میلیارد و 622 میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات فولادی داشته باشد که این میزان در مقایسه با سال گذشته حاکی از رشد 35 درصدی است. این شرکت در هفت ماه ابتدایی سال قبل 44 هزار و 821 میلیارد و 321 میلیون ریال درآمد از صادرات کسب کرده بود.

مجموع درآمد فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در هفت ماه نخست امسال به 150 هزار و 729 میلیارد و 883 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد دارد. این شرکت در هفت ماه نخست سال 1398 توانسته بود 88 هزار و 466 میلیارد و 657 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
گل گهر
شرکت فولاد اکسین
مطالب مرتبط
روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان در رشته «مدیریت راهبردی» واحد برتر کشور شد
طراحی و ساخت دستگاه جمع‌آوری، وکیوم و ترزیق گاز مبرد سیستم‌های سرمایشی شرکت فولاد خوزستان
علی‌رغم شیوع کرونا، همه رکوردهای تولیدی را شکستیم/ ریه‌های صنایع نیازمند ونتیلاتور تدبیر و برنامه‌ریزی!
کسب رکوردهای تولید در فولاد خوزستان
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
شرکت احیا استیل فولاد بافت
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و سی و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: