چادرملو همه رکوردهای تولید و فروش را جابه‌جا کرد
در سال 1399؛

چادرملو همه رکوردهای تولید و فروش را جابه‌جا کرد

میزان فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399 با رشد 16 درصدی نسبت به سال قبل از آن، از 16 میلیون تن گذشت و این شرکت توانست با کسب درآمد 255 هزار میلیارد ریالی، نسبت به مدت مشابه سال 1398، رشد 164 درصدی را به ثبت برساند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عملکرد درخشان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اسفند ماه 1399،  در تاریخ این شرکت ماندگار شد. «کچاد» با ثبت رکوردهای به‌یادماندنی در تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولادی، بهترین اسفند ماه و بهترین سال خود را پشت سر گذاشت. همچنین از منظر درآمد چادرملو پس از صبانور بهترین عملکرد را از نظر رشد درآمد برجای گذاشت.

رشد 19 درصدی تولید کنسانتره «کچاد»

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در 12 ماه سال 1399، 10 میلیون و 447 هزار و 216 تن کنسانتره تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 19 درصد رشد داشته است. این شرکت در سال 1398 طی همین مدت توانسته بود هشت میلیون و 754 هزار و 970 تن کنسانتره تولید کند.

«کچاد» در 12 ماه سال 1399، 230 هزار و 147 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده تولید کرد. این شرکت در 12 ماه سال 1398، 499 هزار و 300 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده تولید کرده بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399 موفق به تولید 61 هزار و 679 تن آپاتیت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 32 درصد افزایش داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال 1398، توانسته بود 46 هزار و 514 تن آپاتیت تولید کند.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399، سه میلیون و 743 هزار و 193 تن گندله تولید شد که نسبت به مدت مشابه در سال 1398، حدود 4 درصد رشد داشته است. این شرکت در 12 ماه سال 1398، سه میلیون و 581 هزار و 215 تن گندله تولید کرده بود.

«کچاد» در 12 ماه سال 1399، یک میلیون و 602 هزار و 843 تن آهن اسفنجی تولید کرد که در مقایسه با سال قبل از آن،یک درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 12 ماه سال 1398، موفق شده بود حدود یک میلیون و 585 هزار و 957 تن آهن اسفنجی تولید کند.

تولید شمش فولادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399، به یک میلیون و 25 هزار و 500 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، چهار هزار تن افزایش یافته است. چادرملو طی 12 ماه سال 1398، یک میلیون و 21 هزار و 500 تن شمش فولادی تولید کرده بود.

شرکت چادرملو طی 12 ماه سال 1399، سه میلیون و 57 هزار کیلووات ساعت برق تولید کرد که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش از آن  32 درصد رشد نشان می‌دهد. این شرکت در 12 ماه سال 1398 توانسته بود دو میلیون و 299 هزار و 479 کیلووات ساعت برق تولید کند.

مجموع تولیدات چادرملو در 12 ماه سال 1399 به 17 میلیون و 110 هزار و 578 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 9 درصد رشد داشته است. این شرکت در 12 ماه سال 1398 توانسته بود 15 میلیون و 656 هزار و 699 تن محصول تولید کند.

حجم فروش چادرملو 16 درصد رشد را تجربه کرد

نمودار 2 حاکی از آن است که در 12 ماه سال 1399، 6 میلیون و 975 هزار و 298 کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به فروش رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 34 درصد رشد داشته است. چادرملو در مدت مشابه سال 1398، توانسته بود پنج میلیون و 175 هزار و 998 تن کنسانتره به فروش برساند.

«کچاد» در 12 ماه سال 1399، 199 هزار و 840 تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده فروخت. این شرکت در دوره 12 ماهه سال 1399، 305 هزار و 891 تن سنگ‌‌آهن دانه‌بندی شده فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399 موفق به فروش 50 هزار و 538 تن آپاتیت شد. این شرکت طی همین مدت در سال 1398، 58 هزار و 429 تن آپاتیت فروخته بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399، یک میلیون و 418 هزار و 710 تن گندله فروخته شد. این شرکت، در 12 ماه سال 1398، یک میلیون و 544 هزار و 281 تن گندله فروخته بود.

«کچاد» در 12 ماه سال 1399، 340 هزار و 974 تن آهن اسفنجی به فروش رساند. این شرکت در 12 ماه سال 1398، موفق شده بود حدود 365 هزار و 825 تن آهن اسفنجی بفروشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399 موفق به فروش 430 هزار و 446 تن شمش فولادی در بازار داخلی شد. این شرکت سال گذشته طی 12 ماه سال 1398 توانسته بود 990 هزار و 99 تن شمش فولادی را در بازار داخلی بفروشد. در 12 ماه سال 1399، 602 هزار و 982 تن شمش فولادی «کچاد» در بازارهای صادراتی به فروش رسید.

در همین حال، چادرملو در دوره 12 ماهه سال 1399، توانست سه میلیون و 57 هزار کیلو وات ساعت برق به شبکه سراسری بفروشد. این میزان در سال 1398 به دو میلیون و 469 هزار و 331 کیلو وات ساعت رسیده بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی چادرملو در 12 ماه سال 1399 به 10 میلیون و 18 هزار و 788 تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل از آن 16 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 12 ماه سال 1398 توانسته بود هشت میلیون و 616 هزار و 766 تن محصول بفروشد.

رشد 254 درصدی درآمد کنسانتره چادرملو

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته در 12 ماه سال 1399، از محل فروش کنسانتره 112 هزار و 512 میلیارد و 24 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 254 درصد رشد داشته است. چادرملو در سال 1398 موفق شده بود از فروش کنسانتره، 31 هزار و 724 میلیارد و 193 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«کچاد» در 12 ماه سال 1399، دو هزار و 192 میلیارد و 213 میلیون ریال از فروش داخلی سنگ‌آهن دانه‌بندی شده درآمد کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 42 درصد رشد دارد. این شرکت در 12 ماه سال 1398، یک هزار و 539 میلیارد و 737 میلیون ریال از فروش سنگ‌آهن دانه‌بندی درآمد کسب کرده بود.

چادرملو طی 12 ماه سال 1399 موفق به کسب درآمد 678 میلیارد و 85 میلیون ریالی از آپاتیت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 207 درصد رشد داشته است. این شرکت طی همین مدت در سال 1398، 220 میلیارد و 770 میلیون ریال درآمد از آپاتیت به دست آورده بود.

در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399، از فروش گندله 33 هزار و 688 میلیارد و 330 میلیون ریال درآمد حاصل شد که نسبت به همین مدت در سال 1398، حدود 129 درصد رشد مشاهده می‌شود. این شرکت در 12 ماه سال 1398 از فروش گندله 14 هزار و 656 میلیارد و 529 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.

«کچاد» در 12 ماه سال 1399، 14 هزار و 344 میلیارد و 336 میلیون ریال آهن اسفنجی به فروش رساند که در مقایسه با سال قبل از آن 103 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در 12 ماه سال 1398، حدود هفت هزار و 39 میلیارد و 428 میلیون ریال آهن اسفنجی فروخته بود.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 12 ماه سال 1399 موفق به کسب درآمد 90 هزار و 173 میلیارد و 243 میلیون ریال از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی و صادراتی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 128 درصد رشد داشته است. این شرکت توانسته بود طی 12 ماه سال 1398، درآمد 39 هزار و 547 میلیارد و 30 میلیون ریالی از فروش شمش فولادی در بازار کسب کند.

گفتنی است که «کچاد» در 12 ماه سال 1399 توانست 53 هزار و 428 میلیارد و 128 میلیون ریال درآمد از صادرات فروش شمش فولادی داشته باشد.

چادرملو در 12 ماه سال 1399، توانست با فروش برق، یک هزار و 915 میلیارد و 518 میلیون ریال درآمد کسب کند که 57 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نشان می‌دهد. درآمد حاصل از فروش برق یان شرکت در سال 1398 یک هزار و 215 میلیارد و 465 میلیون ریال بود.

مجموع درآمد چادرملو در 12 ماه سال 1399 به 255 هزار و 503 میلیارد و 749 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 164 درصد رشد داشته است. این شرکت در 12 ماه سال 1398 توانسته بود 96 هزار و 684 میلیارد و 689 میلیون ریال درآمد به دست آورد.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
شرکت ورق خودرو
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
فولاد هرمزگان
شرکت احیا استیل فولاد بافت
شرکت کانی مس
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و شصتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 74 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 76 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و هفتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 88 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و ششمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و پنجاه و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و پنجاه و پنجمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 72 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: