درآمد «فخاس» 152 درصد جهش یافت

درآمد «فخاس» 152 درصد جهش یافت

شرکت فولاد خراسان با فروش 375 هزار تن محصول طی چهار ماه نخست امسال، توانست 40 هزار و 689 میلیارد ریال درآمد کسب کند که این میزان درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 152 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، با اینکه شرکت فولاد خراسان در سه ماه نخست امسال توانست بسیاری از رکوردهای تولید و فروش خود را جابه‌جا کند اما با توجه به قطعی‌های پیاپی برق از نیمه تیر ماه، این شرکت نتوانست به عملکرد مطلوب خود در حوزه تولید ادامه دهد و حتی در تیر ماه شمش فولادی تولید نکرد. با این حال، در حوزه فروش عملکرد مطلوب فولاد خراسان ادامه یافت و صادرات نیز به کمک این شرکت آمد.

ثبت 19 درصد رشد تولید

بر اساس نمودار 1، شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال 1400 توانست 651 هزار و 411 تن گندله تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد را نشان می‌دهد. «فخاس» در چهار ماه نخست سال 1399 حدودا 551 هزار و 477 تن گندله تولید کرده بود.

فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال جاری موفق به تولید 464 هزار و 852 تن آهن اسفنجی شد که هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش 24 درصد افزایش یافته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال پیش توانسته بود تنها 374 هزار و 306 تن آهن اسفنجی تولید کند.

«فخاس» در چهار ماه نخست سال جاری 135 هزار و 448 تن شمش فولادی تولید کرد. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 در حدود 136 هزار و 591 تن شمش داخلی تولید کرد.

شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال 1400 توانست 209 هزار و 404 تن محصولات سبک ساختمانی تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 34 درصد افزایش یافته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال قبل 155 هزار و 484 تن محصولات سبک ساختمانی تولید کرده بود.

مجموع تولید شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست امسال به یک میلیون و 461 هزار و 115 تن رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته 19 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در چهار ماه نخست سال پیش توانسته بود یک میلیون و 217 هزار و 858 تن محصول تولید کند.

افزایش 31 درصد فروش

طبق نمودار 2، شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال 1400 توانست 29 هزار و 787 تن آهن اسفنجی در بازار داخلی به فروش برساند که بیانگر 1262 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 توانسته بود دو هزار و 187 تن آهن اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال جاری موفق به فروش 68 هزار و 912 تن شمش فولادی در بازارهای داخلی شد. این شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته 79 هزار و 893 تن شمش فولادی در بازار داخلی فروخته بود.

«فخاس» در چهار ماه نخست سال 1400 توانست 126 هزار و 846 تن محصولات سبک ساختمانی در بازارهای داخلی به فروش رساند. این شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته توانسته بود 173 هزار و 704 تن محصولات سبک ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مجموع فروش داخلی شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال 1400 به 225 هزار و 545 تن رسید. این شرکت در چهار ماه نخست سال پیش 255 هزار و 784 تن محصول در بازار داخلی به فروش رسانده بود.

شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال جاری توانست 79 هزار و 93 تن شمش فولادی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 163 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در چهار ماه نخست سال قبل توانسته بود 29 هزار و 998 تن شمش فولادی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 همچنین فولاد خراسان در چهار ماه نخست امسال موفق به صادرات 40 هزار و 632 تن محصولات سبک ساختمانی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 هزار و 637 درصد رشد داشته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال پیش توانسته بود 319 تن محصولات سبک ساختمانی صادر کند.

مجموع صادرات شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست امسال به 119 هزار و 725 تن رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش 294 درصد افزایش یافته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته 30 هزار و 317 تن محصول صادر کرده بود.

در چهار ماه نخست سال جاری شرکت فولاد خراسان 148 هزار و 5 تن شمش فولادی در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند که در هم‌سنجی با سال پیش 34 درصد رشد داشت. این شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته 109 هزار و 891 تن شمش در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

مجموع فروش داخلی و صادراتی محصولات سبک ساختمانی شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال جاری 167 هزار و 478 تن رسید. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 حدود 174 هزار و 23 تن محصولات سبک ساختمانی در بازارها داخلی و صادراتی فروخته بود.

شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال 1400، در مجموع 375 هزار و 270 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش 31 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در چهار ماه نخست سال قبل 286 هزار و 101 تن محصول فروخته بود.

رشد 90 درصدی درآمد حاصل از فروش شمش فولادی در بازار داخلی

بر اساس نمودار 3، شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال 1400 توانست دو هزار و 361 میلیارد و 733 میلیون ریال از فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش 3626 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته 63 میلیارد و 379 میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی کسب کرده بود.

فولاد خراسان در چهار ماه نخست امسال هفت هزار و 991 میلیارد و 763 میلیون ریال درآمد بابت فروش شمش فولادی در بازار داخلی کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده 90 درصد رشد است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399 توانسته بود چهار هزار و 185 میلیارد و 45 میلیون ریال درآمد از محل فروش شمش فولادی در بازار داخلی داشته باشد.

«فخاس» در چهار ماه نخست سال 1400 موفق به کسب 15 هزار و 678 میلیارد و 841 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات سبک ساختمانی در بازارهای داخلی شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 50 درصد رشد داشته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال 1399، 10 هزار و 437 میلیارد و 397 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات سبک ساختمانی در بازار داخلی داشت.

مجموع درآمد شرکت فولاد خراسان از فروش در بازار داخلی طی چهار ماه نخست امسال به 26 هزار و 41 میلیارد و 337 میلیون ریال رسید که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد 77 درصدی است. این شرکت در چهار ماه نخست سال پیش 14 هزار و 685 میلیارد و 821 میلیون ریال درآمد از فروش در بازار داخلی کسب کرده بود.

فولاد خراسان در چهار ماه نخست امسال 9 هزار و 593 میلیارد و 274 میلیون ریال درآمد از فروش شمش فولادی در بازار صادراتی کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 435 درصد رشد را نمایان می‌کند. این شرکت در سال گذشته یک هزار و 791 میلیارد و 902 میلیون ریال درآمد از صادرات شمش فولاد داشت.

«فخاس» در چهار ماه نخست امسال موفق به کسب پنج هزار و 55 میلیارد و 385 میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات سبک ساختمانی شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش 23 هزار و 354 درصد افزایش یافته است. این شرکت در سال گذشته درآمد 21 میلیارد و 554 میلیون ریالی از صادرات محصولات سبک ساختمانی داشت.

درآمد فروش صادراتی شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست امسال 14 هزار و 648 میلیارد و 659 میلیون ریال بود که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال گذشته 707 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در سال قبل یک هزار و 813 میلیارد و 456 میلیون ریال درآمد صادراتی ناشی از فروش محصول داشت.

میزان درآمد حاصل از فروش شمش فولادی شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست امسال 17 هزار و 585 میلیارد و 37 میلیون ریال بود که در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، بیانگر 194 درصد رشد است. این شرکت در چهار ماه نخست سال پیش پنج هزار و 976 میلیارد و 947 میلیون ریال درآمد از فروش شمش کسب کرده بود.

در چهار ماه نخست سال جاری، شرکت فولاد خراسان توانست 20 هزار و 734 میلیارد و 226 میلیون ریال درآمد ناشی از فروش محصولات سبک ساختمانی در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد که نسبت به مدت مشابه سال پیش 98 رشد داشته است. این شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته 10 هزار و 458 میلیارد و 951 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات سبک ساختمانی داشت.

مجموع درآمد شرکت فولاد خراسان در چهار ماه نخست سال 1400 حدود 40 هزار و 689 میلیارد و 996 میلیون ریال بود که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 152 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در چهار ماه نخست سال گذشته 16 هزار و 499 میلیارد و 277 میلیون ریال درآمد داشت.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
شرکت ورق خودرو
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
شرکت احیا استیل فولاد بافت
شرکت کانی مس
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 84 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 84 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: