«فنوال» 48 میلیارد تومان درآمد کسب کرد
در چهارمین ماه 1400؛

«فنوال» 48 میلیارد تومان درآمد کسب کرد

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در تیر ماه سال جاری، با فروش یک هزار و 109 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی، توانست 482 میلیارد و 189 میلیون ریال درآمد کسب کند.

خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400 پرداخته است.

تولید 171 تن ورق آلومینیومی

شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400، 171 تن ورق آلومینیومی تولید کرده است که در مقایسه با خرداد ماه سال جاری، شاهد افت 7.4 درصدی هستیم. «فنوال» در خرداد ماه، 185 تن ورق آلومینیومی تولید کرده بود. میزان تولید ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حکایت از افت 75.4 درصدی دارد؛ شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1399، 694 تن از این محصول را تولید کرده بود.

در بررسی میزان فروش ورق آلومینیومی «فنوال» در تیر ماه 1400، می‌توان به افت 27.9 درصدی فروش این محصول نسبت به ماه قبل از آن، اشاره داشت. شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 105 تن ورق آلومینیومی به فروش رساند. این در حالی است که در خرداد ماه سال جاری، این شرکت 146 تن از این محصول را فروخته بود. همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از افت 84.3 درصدی فروش دارد. در تیر ماه 1399، «فنوال» 669 تن ورق آلومینیومی فروخته بود.

قیمت فروش ورق آلومینیومی شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400 نسبت به ماه قبل از آن، روند رو به رشدی داشته است؛ به‌ گونه‌ای که با رشد 0.2 درصدی از 74 هزار و 975 تومان به ازای هر کیلوگرم به 75 هزار و 146 تومان به ازای هر کیلوگرم در ماه مورد بررسی رسیده است. مقایسه نسبت نرخ فروش این محصول آلومینیومی «فنوال» در تیر ماه امسال با مدت مشابه سال 1399، بیانگر رشد 81.1 درصدی است؛ قیمت فروش ورق آلومینیومی این شرکت در تیر ماه سال گذشته، 41 هزار و 499 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

افزایش 201.6 درصدی فروش کویل آلومینیومی 

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 110 تن کویل آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه میزان تولید این محصول در ماه قبل از آن که 37 تن کویل آلومینیومی در این شرکت تولید شده بود، رشد قابل توجه 201.6 درصدی ملاحظه می‌شود. همچنین این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که میزان تولید کویل آلومینیومی 82 تن بود، نشان از رشد 35 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی «فنوال» در تیر ماه سال جاری، حاکی از آن است که این شرکت در این زمینه، افت فروش را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که در ماه مورد بررسی، این شرکت توانست 51 تن کویل آلومینیومی به فروش برساند که نسبت به خرداد ماه که این شرکت، 136 تن از این محصول را به فروش رسانده بود، افت 62.2 درصدی حاصل شده است. مقایسه میزان فروش کویل آلومینیومی در تیر ماه 1400 با مدت مشابه سال گذشته، حکایت از کاهش 36.6 درصدی فروش این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1399، 81 تن از این محصول را به فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل «فنوال» در تیر ماه 1400، 2.6 درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد داشت؛ به گونه‌ای که از 75 هزار و 983 تومان به ازای هر کیلوگرم به 77 هزار و 961 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. همچنین نرخ فروش کویل در تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 1399 که نرخ فروش کویل 38 هزار و 52 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، 104.9 درصد رشد را نمایان می‌کند.

میزان تولید تسمه آلومینیومی 27 درصد افت داشت

میزان تولید تسمه «فنوال» در تیر ماه سال جاری، 207 تن بود که نسبت به ماه قبل آن که میزان تولید این محصول، 284 تن بود، افت 27.1 درصدی مشاهده می‌شود. همچنین این میزان تولید تسمه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 22.3 درصد افت داشته است؛ به گونه‌ای که این شرکت در تیر ماه سال گذشته 226 تن تسمه تولید کرده بود.

میزان فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 178 تن بود که 40.8 درصد افت نسبت به خرداد ماه که این شرکت 300 تن تسمه فروخته بود، ذاشته است. همچنین این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 31.7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. «فنوال» در تیر ماه سال قبل، 261 تن تسمه فروخته بود.

نرخ فروش تسمه شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه سال جاری، 76 هزار و 557 تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید که نسبت به خرداد ماه 1400 و تیر ماه سال 1399، به ترتیب 1.3 و 89.1 درصد رشد داشته است. نرخ فروش این محصول در خرداد ماه 1400، 75 هزار و 597 تومان به ازای هر کیلوگرم و در تیر ماه 1399، 40 هزار و 493 تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

رشد 12.9 درصدی تولید کلد آلومینیومی

شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400، 72 تن کلد آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با 64 تنی این محصول در خرداد ماه، 12.9 درصد رشد را تجربه کرده است. میزان تولید کلد این شرکت نسبت به مدت مشابه سال 1399 که 202 تن از این محصول تولید شده بود، 64.2 درصد کاهش داشته است.

«فنوال» در تیر ماه امسال، میزان 41 تن کلد فروخت که نسبت به خرداد ماه با میزان فروش 66 تن و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با میزان فروش 203 تن، افت 38.5 درصدی  و 80 درصدی ملاحظه می‌شود. 

مبلغ فروش کلد شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، نسبت به خرداد ماه، رشد 0.3 داشت و از 84 هزار و 431 تومان به ازای هر کیلوگرم در خرداد ماه به 84 هزار و 687 تومان به ازای هر کیلوگرم در تیر ماه رسید. همچنین نرخ فروش این محصول در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399، 91.4 درصد رشد را نشان می‌دهد.

رشد چشمگیر تولید و فروش محصولات کارمزدی نسبت به تیر ماه سال 1399

شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400،  فعالیت خود را در تولید محصولات کارمزدی، نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داد. میزان تولید محصولات کارمزدی «فنوال» در خرداد ماه 892 تن بود و در تیر ماه با 17.8 درصد افت به 734 تن تنزل یافت اما میزان تولید محصولات کارمزدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 531.8 درصد رشد داشت؛ به گونه‌ای که در تیر ماه سال گذشته، این میزان 116 تن بود.

«فنوال» در تیر ماه 1400، 734 تن محصول کارمزدی فروخت و نسبت به فروش 892  تنی محصول کارمزدی در خرداد ماه، افت 17.8 درصدی را تجربه کرد. همچنین این شرکت در فروش محصولات کارمزدی رشد 531.8 درصدی را نسبت به تیر ماه سال 1399 به ثبت رساند. شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه سال قبل، 116 تن محصول کارمزدی فروخته بود.

نرخ فروش محصولات کارمزدی این شرکت در تیر ماه امسال نسبت خرداد ماه، 11.5 درصد رشد داشت و از 21 هزار و 195 تومان به ازای هر کیلوگرم به 23 هزار و 642 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. نرخ فروش محصولات کارمزدی این شرکت نسبت به تیر ماه 1399، 57 درصد رشد داشته است. در تیر ماه سال گذشته، نرخ فروش محصولات کارمزدی 15 هزار و 56 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد «فنوال» در تیر ماه 1400

همان‌گونه که در نمودار 2 آمده است، گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در تیر ماه 1400، در مجموع حدود یک هزار و 294 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی تولید کرد که 734 تن از آن کارمزدی بود. مجموع تولید این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن، 11.5 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 4.9 درصد افت داشته است.

شرکت نورد آلومینیوم در تیر ماه سال جاری، در مجموع حدود یک هزار و 109 تن انواع محصولات آلومینیومی فروخت که 734 تن از آن، مربوط به محصولات کارمزدی بود. کل فروش این شرکت در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن 28.1 درصد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16.7 درصد افت داشته است.

«فنوال» در تیر  ماه 1400، در مجموع حدود 482 میلیارد و 189 میلیون ریال درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 29.6 درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7.5 درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
شرکت ورق خودرو
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
شرکت احیا استیل فولاد بافت
شرکت کانی مس
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 84 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتاد و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هشتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هشتادمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 78 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

یکصد و هفتاد و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

یکصد و هفتاد و هشتمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 84 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: