رشد 7.4 درصدی درآمد «فنوال»
در آذر ماه 1400 رقم خورد؛

رشد 7.4 درصدی درآمد «فنوال»

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در آذر ماه سال جاری، توانست 916 میلیارد و 948 میلیون ریال درآمد از محل فروش محصولات آلومینیومی کسب کند که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن، 7.4 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.9 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عملکرد شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، نشان می‌دهد این شرکت در تولید ورق، کلد و تسمه آلومینیومی در مقایسه با آبان ماه موفق عمل کرده است اما نسبت به آذر ماه سال قبل، تنها میزان تولید ورق آلومینیومی رشد داشته است.

افزایش 3.9 درصدی تولید ورق آلومینیومی

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، 372 تن ورق آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با ماه قبل از آن، رشد 3.9 درصدی داشته است. «فنوال» در آبان ماه امسال، 358 تن ورق آلومینیومی تولید کرده بود. میزان تولید ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حکایت از رشد 183.3 درصدی دارد. این شرکت در آذر ماه 1399، 131 تن از این محصول را تولید کرده بود.

در بررسی میزان فروش ورق آلومینیومی «فنوال» در آذر ماه سال جاری، می‌توان به افت 1.2 درصدی فروش این محصول نسبت به ماه قبل از آن، اشاره کرد. شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 373 تن ورق آلومینیومی به فروش رساند. این در حالی است که در آبان ماه سال جاری، این شرکت 378 تن از این محصول را فروخته بود. همچنین میزان فروش ورق آلومینیومی در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از افزایش 32.9 درصدی فروش دارد. «فنوال» در آذر ماه 1399، 281 تن ورق آلومینیومی فروخته بود.

قیمت فروش ورق آلومینیومی شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400 نسبت به ماه پیش از آن، 2.6 درصد افزایش داشته است و از 85 هزار و 476 تومان به ازای هر کیلوگرم به 87 هزار و 738 تومان به ازای هر کیلوگرم در ماه مورد بررسی رسیده است. مقایسه نسبت نرخ فروش این محصول آلومینیومی «فنوال» در آذر ماه امسال با آذر ماه 1399، بیانگر رشد 28.1 درصدی است. قیمت فروش ورق آلومینیومی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، 68 هزار و 488 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

میزان تولید کویل آلومینیومی 28.4 درصد افت پیدا کرد

شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، 109 تن کویل آلومینیومی تولید کرد که در مقایسه با ماه قبل از آن که 152 تن کویل آلومینیومی در این شرکت تولید شده بود، افت 28.4 درصدی ملاحظه می‌شود. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که میزان تولید کویل آلومینیومی 150 تن بود، نشان از افت 27.3 درصدی دارد.

میزان فروش کویل آلومینیومی «فنوال» در آذر ماه سال جاری، 126 تن بوده است که نسبت به آبان ماه که این شرکت، 124 تن از این محصول را به فروش رسانده بود، رشد 1.1 درصدی مشاهده می‌شود. همچنین مقایسه میزان فروش کویل آلومینیومی در آذر ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حکایت از افزایش 14.1 درصدی فروش این محصول دارد. شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1399، 110 تن از این محصول را به فروش رسانده بود.

نرخ فروش کویل شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، 0.9 درصد نسبت به ماه قبل از آن رشد داشت؛ به گونه‌ای که از 93 هزار و 83 تومان به ازای هر کیلوگرم به 93 هزار و 958 تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. ضمن اینکه نرخ فروش این محصول در آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 1399 که نرخ فروش کویل 69 هزار و 288 تومان به ازای هر کیلوگرم بود، 35.6 درصد رشد را نمایان می‌کند.

افزایش تولید و فروش تسمه آلومینیومی

میزان تولید تسمه «فنوال» در آذر ماه سال جاری، 297 تن بوده است که نسبت به ماه قبل از آن که میزان تولید این محصول، 178 تن بود، رشد 67.2 درصدی مشاهده می‌شود. میزان تولید تسمه در ماه مورد بررسی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 1.2 درصد افت داشته است؛ به گونه‌ای که این شرکت در آذر ماه سال گذشته 301 تن تسمه تولید کرده بود.

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، 264 تن تسمه آلومینیومی به فروش رساند که نسبت به آبان ماه که این شرکت 204 تن تسمه فروخته بود، بیانگر 29.4 درصد رشد است. این میزان فروش نسبت به مدت زمان مشابه در سال 1399، حدود 11.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد. «فنوال» در آذر ماه سال قبل، 299 تن تسمه فروخته بود.

نرخ فروش تسمه «فنوال» در آذر ماه سال جاری، 92 هزار و 877 تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسید که نسبت به آبان ماه 1400 و آذر ماه سال 1399، به ترتیب 2 درصد و 41.1 درصد رشد داشته است. نرخ فروش این محصول در آبان ماه 1400، 91 هزار و 61 تومان به ازای هر کیلوگرم و در آذر ماه 1399، 65 هزار و 847 تومان به ازای هر کیلوگرم به ثبت رسیده است.

رشد چشمگیر تولید کلد آلومینیومی طی یک ماه

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، 62 تن کلد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید کلد در مقایسه با ماه قبل از آن که 26 تن از این محصول تولید شده بود، 134.8 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین در مدت مشابه سال 1399، 353 تن کلد تولید شده بود که بیانگر کاهش 82.5 درصدی تولید این محصول در ماه مورد بررسی نسبت به آذر ماه سال قبل است.

«فنوال» در آذر ماه امسال نیز میزان 60 تن کلد فروخت که نسبت به آبان ماه با میزان فروش 26 تن 135.4 درصد رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با میزان فروش 262 تن، 76.9 درصد افت ملاحظه می‌شود.

نرخ فروش کلد شرکت نورد آلومینیوم در ماه مورد بررسی، نسبت به آبان ماه امسال، رشد 0.6 درصدی داشته و از 100 هزار و 623 تومان به ازای هر کیلوگرم در آبان ماه به 101 هزار و 244 تومان به ازای هر کیلوگرم در آذر ماه رسیده است. همچنین نرخ فروش این محصول در ماه مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال 1399 با قیمت 80 هزار و 15 تومان به ازای هر کیلوگرم، 26.5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

محصول کارمزدی تولید نشد

شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400 محصول کارمزدی تولید نکرد و این در حالی است که در آبان ماه، این شرکت توانسته بود 540 تن محصول کارمزدی تولید و روانه بازار کند. در مدت مشابه سال گذشته نیز 283 تن محصول کارمزدی در این شرکت تولید شده بود.

«فنوال» در آذر ماه، 487 تن محصول کارمزدی به فروش رساند که در مقایسه با آبان ماه و آذر ماه 1399، به ترتیب 9.9 درصد کاهش و 72.3 درصد افزایش داشته است. به طوری که در آبان ماه و همچنین در مدت زمان مشابه سال 1399، این شرکت به ترتیب 540 تن و 283 تن محصول کارمزدی فروخته بود. 

نرخ فروش محصولات کارمزدی شرکت نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400 نسبت آبان ماه 2.3 درصد رشد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 40.4 درصد افزایش داشته است. به گونه‌ای که این نرخ در آبان ماه از 28 هزار و 553 تومان به ازای هر کیلوگرم بود و در آذر ماه به به 29 هزار و 201 تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. نرخ فروش محصولات کارمزدی این شرکت در آذر ماه 1399، 20 هزار و 797 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.

عملکرد «فنوال» در آذر ماه 1400

همان‌گونه که در نمودار 2 آمده است، گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در آذر ماه 1400، در مجموع حدود 840 تن انواع محصولات نورد آلومینیومی تولید کرد. میزان تولید «فنوال» در این ماه، نسبت به ماه پیش از آن، 33.1 درصد افت و نسبت به دوره مشابه سال قبل، 31 درصد کاهش داشته است.

شرکت نورد آلومینیوم در آخرین ماه پاییز امسال، در مجموع حدود یک هزار و 311 تن انواع محصولات آلومینیومی فروخت که 487 تن از آن، کارمزدی بود. میزان فروش این شرکت در آذر ماه 1400 نسبت به ماه پیش از آن، 3 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال 1399، 6.2 درصد رشد داشته است.

«فنوال» در آذر ماه سال جاری، در مجموع حدود 916 میلیارد و 948 میلیون ریال از محل فروش محصولات آلومینیومی خود درآمد کسب کرد که نسبت به ماه پیش از آن، 7.4 درصد افزایش و همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 24.9 درصد رشد پیدا کرده است.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هفدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و شانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و شانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و شانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و پانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و پانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و پانزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهاردهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهاردهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهاردهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سیزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سیزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سیزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و دوازدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و دوازدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و دوازدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 84 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: