رکوردشکنی «فخوز» در تولید تختال
طی دو ماه نخست امسال رخ داد؛

رکوردشکنی «فخوز» در تولید تختال

شرکت فولاد خوزستان دو ماه نخست سال جاری را با رکوردشکنی در تولید تختال و آهن اسفنجی آغاز کرد تا علاوه بر اینکه بازار فولاد کشور در هنگام قطعی برق طی تابستان امسال با کمبود مواد اولیه مواجه نشود، بتواند فروش خود را با تولید محصول بیشتر تضمین کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال جاری توانست در تولید محصولات فولادی عملکرد بسیار خوبی از خود برجای بگذارد و هم در تولید اسلب نیز رکوردشکنی کرد. با رکوردشکنی‌های فولاد خوزستان در تولید شمش، اسلب و آهن اسفنجی، این شرکت برای قطعی احتمالی برق در تابستان آماده می‌شود. ضمن اینکه افزایش تولید در این شرکت موجب شده بازار فولاد کشور در زمان قطعی برق با کسری مواجه نشود.

رشد 7 درصدی تولید محصول در فولاد خوزستان

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال 1401، 362 هزار و 9 بیلت و بلوم تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 326 هزار و 674 تن بیلت و بلوم تولید کند.

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری 320 هزار و 880 تن اسلب تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 4 درصدی همراه است. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 308 هزار و 327 تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال 1401، 708 هزار و 740 تن گندله تولید شد. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال قبل یک میلیون و 40 هزار و 686 تن گندله تولید کرده بود.

فولاد خوزستان در دو ماه ابتدایی سال جاری موفق به تولید 728 هزار و 362 تن آهن اسفنجی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد 3 درصدی است. این شرکت در دو ماه نخست سال پیش، 704 هزار و 100 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

جمع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال 1401 به 682 هزار و 889 تن رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، از رشد 7 درصدی برخوردار است. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 635 هزار و یک تن محصول تولید کند.

فروش 226 هزار تن محصول در بازار داخلی

نمودار 2 حاکی از آن است شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال 1401، 152 هزار و 516 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال 1400 موفق شد 157 هزار و 343  تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری، 70 هزار و 139 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت. این شرکت در دو ماه نخست سال پیش، 80 هزار و 918 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

گفتنی است که فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال جاری 50 هزار و 7 تن گندله در بازارهای داخلی فروخته است.

جمع فروش داخلی محصولات فولای «فخوز» طی دو ماه نخست سال 1401 به 226 هزار و 655 تن رسید. این شرکت طی دو ماه نخست سال 1400، توانسته بود 238 هزار و 261 تن محصول فولادی در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال 1401 موفق به فروش 144 هزار و 642 تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال قبل توانسته بود 167 هزار و 411 تن بیلت و بلوم را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری، 72 هزار و 123 تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 173 هزار و 775 تن اسلب صادر کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال 1401 به 216 هزار و 765 تن رسید. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته توانسته بود 341 هزار و 186 تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال جاری 297 هزار و 158 تن بلوم و بیلت در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود جمعا 324 هزار و 754 تن بلوم و بیلت بفروشد.

«فخوز» موفق شده بود در دو ماه نخست سال جاری 146 هزار و 262 تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 254 هزار و 693 تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

جمع فروش داخلی و صادراتی محصولات فولادی «فخوز» در دو ماه نخست سال 1401 به 443 هزار و 420 تن رسید. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته توانسته بود 579 هزار و 477 تن محصول فولادی بفروشد.

رشد 22 درصدی درآمد فروش داخلی

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال 1401 از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 22 هزار و 816 میلیارد و 272 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال 1400 توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی 17 هزار و 821 میلیارد و 134 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری، 11 هزار و 938 میلیارد و 857 میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته، 12 هزار و 144 میلیارد و 177 میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال جاری درآمد یک هزار و 817 میلیارد و 350 میلیون ریالی از فروش گندله در بازارهای داخلی کسب کرد. این شرکت در سال گذشته موفق شده بود دو هزار و 338 میلیارد و 605 میلیون ریال درآمد به دلیل فروش گندله در بازار داخلی کسب کند.

جمع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی دو ماه نخست سال 1401 به 36 هزار و 572 میلیارد و 479 میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به سال پیش 22 درصد رشد داشته است. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 29 هزار و 965 میلیارد و 311 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال 1401 موفق به کسب درآمد 20 هزار و 725 میلیارد و 104 میلیون ریال از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.06 درصد افزایش یافته است. فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال 1400 درآمد 20 هزار و 711 میلیارد و 232 میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری موفق شد 9 هزار و 948 میلیارد و 36 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. این شرکت در دو ماه نخست سال قبل توانسته بود 22 هزار و 636 میلیارد و 570 میلیون ریال اسلب را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال 1401، 30 هزار و 673 میلیارد و 140 میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات فولادی داشته باشد. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 43 هزار و 346 میلیارد و 802 میلیون ریال درآمد از صادرات کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فولاد خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی دو ماه نخست سال جاری به 43 هزار و 541 میلیارد و 376 میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 13 درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در دو ماه نخست سال قبل 38 هزار و 532 میلیارد و 366 میلیون ریال درآمد از  فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری توانست 21 هزار و 886 میلیارد و 893 میلیون ریال اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال گذشته 34 هزار و 779 میلیارد و 747 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

جمع درآمد فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال 1401 به 67 هزار و 245 میلیارد و 619 میلیون ریال رسید. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400 توانسته بود 73 هزار و 312 میلیارد و 113 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
شرکت فولاد اکسین
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و بیست و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیست و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و بیستمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 90 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و نوزدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و هجدهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 82 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: