رشد 18 درصدی درآمد «فخوز»
طی 6 ماهه نخست امسال محقق شد؛

رشد 18 درصدی درآمد «فخوز»

جمع درآمد فروش داخلی و صادراتی شرکت فولاد خوزستان در 6 ماه ابتدایی امسال، به 237 هزار و 855 میلیارد و 303 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 18 درصد افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود 201 هزار و 883 میلیارد و 813 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، شرکت فولاد خوزستان با گذر از بحران قطعی برق در روزهای گرم سال توانست طی 6 ماه نخست سال جاری عملکرد خوبی به ویژه در حوزه تولید بر جای بگذارد و به فروش مطلوبی در بازارهای داخلی و همچنین صادراتی دست پیدا کند.

 رشد 21 درصدی تولید آهن اسفنجی

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانسته است در 6 ماه ابتدایی امسال، 981 هزار و 628 تن بیلت و بلوم تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 56 درصدی است. این شرکت در 6 ماه نخست سال 1400، موفق به تولید 626 هزار و 332 تن بیلت و بلوم شده بود.

فخوز در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 762 هزار و 985 تن اسلب تولید کرده است. این شرکت طی 6 ماه ابتدایی پارسال، 800 هزار و 483 تن اسلب تولید کرده بود.

در شرکت فولاد خوزستان طی 6 ماه ابتدایی سال 1401، دو میلیون و 671 هزار و 242 تن گندله تولید شد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال قبل، دو میلیون و 761 هزار و 648 تن گندله تولید کرده بود.

فخوز طی 6 ماه نخست امسال توانست یک میلیون و 836 هزار و 727 تن آهن اسفنجی تولید کند که این میزان با افزایش 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش همراه بوده است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال قبل، یک میلیون و 519 هزار و 845 تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

جمع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در 6 ماه ابتدایی سال 1401، به 6 میلیون و 252 هزار و 582 تن رسید که این میزان نشان از رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش دارد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود پنج میلیون و 708 هزار و 308 تن محصول تولید کند.

رشد 132 درصدی صادرات اسلب فخوز

نمودار 2 حاکی از آن است که شرکت فولاد خوزستان توانست در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 540 هزار و 943 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند که این میزان حاکی از رشد 63 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این شرکت در 6 ماه سال 1400، موفق شده بود 331 هزار و 46 تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

فخوز در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 367 هزار و 183 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت که این میزان، رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال پیش، 229 هزار و 340 تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان در 6 ماه نخست سال جاری، توانست 47 هزار و 699 تن آهن اسفنجی را در بازارهای داخلی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 176 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، 17 هزار و 277 تن آهن اسفنجی فروخته بود.

میزان فروش داخلی گندله در «فخوز» طی 6 ماه ابتدایی امسال، به 132 هزار و 832 تن رسید که این میزان نشان از رشد 428 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1400 دارد. این شرکت، 25 هزار و 121 تن گندله را طی 6 ماه ابتدایی سال پیش در بازارهای داخلی فروخته بود.

جمع فروش داخلی محصولات فخوز طی 6 ماه ابتدایی سال 1401، به یک میلیون و 88 هزار و 786 تن محصول رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 80 درصدی است. این شرکت طی 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود 602 هزار و 748 تن محصول در بازارهای داخلی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان طی 6 ماه نخست سال 1401، موفق به فروش 386 هزار و 323 تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد. فخوز در 6 ماه ابتدایی سال قبل، توانسته بود 503 هزار و 961 تن بیلت و بلوم را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فخوز در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 306 هزار و 44 تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد .این شرکت در 6 ماه ابتدایی پارسال، 399 هزار و 794 تن اسلب روانه بازارهای صادراتی کرده بود.

جمع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان در 6 ماه ابتدایی سال 1401، به 692 هزار و 367 تن محصول رسید. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، توانسته بود 903 هزار و 755 تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

فولاد خوزستان توانست طی 6 ماه ابتدایی امسال، 927 هزار و 266 تن بلوم و بیلت در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان، نشان از رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود در مجموع 835 هزار و هفت تن بلوم و بیلت بفروشد.

«فخوز» موفق شده بود در 6 ماه نخست سال جاری، 673 هزار و 227 تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7 درصد افزایش داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود 629 هزار و 134 تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

جمع فروش داخلی و صادراتی محصولات فخوز در 6 ماه ابتدایی سال 1401، به یک میلیون و 781 هزار و 154 تن رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 18 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، توانسته بود یک میلیون و 506 هزار و 539 تن محصول بفروشد.

رشد 13 درصدی درآمد صادراتی بیلت و بلوم فولاد خوزستان

همان‌طور که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در 6 ماه ابتدایی سال 1401 از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 76 هزار و 841 میلیارد و 623 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال قبل، 88 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی، 40 هزار و 853 میلیارد و 332 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

فخوز در 6 ماه نخست سال جاری، 54 هزار و 653 میلیارد و 75 میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 47 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 36 هزار و 994 میلیارد و 441 میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

فولاد خوزستان در 6 ماه ابتدایی امسال از فروش گندله در بازارهای داخلی، چهار هزار و 138 میلیارد و 152 میلیون ریال درآمد کسب کرده است که این میزان، نشان از رشد 358 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این شرکت در مدت مشابه سال پیش، 902 میلیارد و 972 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی گندله داشت.

«فخوز» با فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی طی 6 ماه ابتدایی سال جاری، چهار هزار و 192 میلیارد و 477 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 193 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در 6 ماه سال پیش، توانسته بود یک هزار و 427 میلیارد و 302 میلیون ریال درآمد از فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی داشته باشد.

جمع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی 6 ماه نخست سال 1401 به 139هزار و 825 میلیارد و 327 میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 74 درصد رشد داشته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود 80 هزار و 178 میلیارد و 47 میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

شرکت فولاد خوزستان طی 6 ماه ابتدایی امسال، موفق به کسب درآمد 50 هزار و 547 میلیارد و 383 میلیون ریالی از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود. این شرکت طی 6 ماه نخست سال 1400، درآمد 72 هزار و 976 میلیارد و 53 میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

فخوز در 6 ماه ابتدایی سال جاری، موفق شد 47 هزار و 482 میلیارد و 593 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. این شرکت طی 6 ماه ابتدایی سال قبل، توانسته بود 48 هزار و 729 میلیارد و 713 میلیون ریال اسلب در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

شرکت فولاد خوزستان توانست در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 98 هزار و 29 میلیارد و 976 میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات خود داشته باشد. این شرکت در 6 ماه ابتدایی پارسال، 121 هزار و 705 میلیارد و 766 میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات خود کسب کرده بود.

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فولاد خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی 6 ماه ابتدایی سال جاری، به 127 هزار و 389 میلیارد و 6 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 12 درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در 6 ماه ابتدایی سال قبل، 113 هزار و 829 میلیارد و 385 میلیون ریال درآمد از  فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

فخوز در 6 ماه ابتدایی سال جاری، توانست 124 هزار و 324 میلیارد و 216 میلیون ریال اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، 45 درصد رشد داشته است. فولاد خوزستان در 6 ماه ابتدایی سال گذشته، 85 هزار و 724 میلیارد و 154 میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

جمع درآمد فروش داخلی و صادراتی شرکت فولاد خوزستان در 6 ماه ابتدایی امسال، به 237 هزار و 855 میلیارد و 303 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 18 درصد افزایش یافته است. این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال 1400، توانسته بود 201 هزار و 883 میلیارد و 813 میلیون ریال درآمد داشته باشد.

انتهای پیام//

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
عضویت در خبرنامه
  • نام
  • پست الکترونیک
آگهی فارسی منطقه ویژه
خرید اشتراک ماهنامه اشتراک
دانلود نرم افزار

دانلود اپلیکیشن موبایل اخبار فلزات

دانلود از بازار دانلود از گوگل پلی
دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و چهارمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و سومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و دومین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و یکمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهل و یکمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و چهلمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد

دویست و سی و نهمین هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه خبری، تحلیلی فلزات آنلاین منتشر شد. هفته‌نامه فلزات آنلاین این هفته در 80 صفحه منتشر شد. متن هفته‌نامه در پیوست این مطلب قابل مشاهده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

طراحی و تولید: